7. SINIF FEN DERSİ VÜCUDUMUZ KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1

https://i2.wp.com/static.ideefixe.com/images/151/151256_2.jpg

1-)Vücudumuzun besinlerden sağladığı enerji belirtilen durumların hangisi veya hangilerinde kullanılır?

I. Oyun oynarken

II. Uyurken

III.Kitap okurken

A) Yalnız I              B) Yalnız III                C) I, III             D) I, II, III

2-)ATP molekülü için aşağıdakilerden hangisi  ya da hangileri doğrudur?

I. Riboz şekeri içerir

II. Üç Fosfat atomu içerir

III.Tek atomludur

IV.Fosfat atomları arasında yüksek enerjili bağ vardır

A) II,IV            B) I,II,IV                          C) II,III,IV                 D) I,III,IV

3-)- I. Elektrolit özelliği gösterme

II.Turnusol kağıdına etki etme

III.Tatlarının ekşi olması

IV.Bazlarla tuz oluşturma

Yukarıdakilerden hangileri hem NaOH  hem HCl çözeltileri için doğrudur?

a) I,II                b) II,IV               c) I,II,III              d) I,II,III,IV

4-)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Asitlerle metaller tepkimeye girerek CO2 gazı açığa çıkarır.

B) Asit ve bazlar tuzları oluşturur

C) Asit baz tepkimesi kimyasal bir olaydır.

D) Asit baz tepkimesi ekzotermik bir tepkimedir.

5-)I. Oksijenli solunum

II. Fotosentez

III.Etil alkol fermantasyonu

Yukarıdaki reaksiyonların hangilerinde karbondioksit ürün olarak çıkar?

A) I ,II                     B) II, III                        C) I , III                     D) I ,II ,III

6-)Renk körü bir baba ile sağlam annenin erkek çocuklarının renk körü olma olasılığı yüzde kaçtır?

A) 100                   B) 50                        C) 25                    D) 0

7-)Aşağıdakilerden hangisi insanda kalıtsal değildir?

A)Hemofili                     B) Göz rengi               C) Miyopluk D) Altı parmaklılık

😎 1800 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde  Timin nükleotit sayısı 300’dür.Bu DNA molekülünde sitozin nükleotit sayısı kaçtır?

A) 450                      B) 600                   C) 750                 D) 1200

9-)Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin özelliği değildir?

A)Üreme hücrelerinde olur                                             B) 4 yavru hücre oluşur

C) Kromozom sayısı sabit kalır                                      D) Eşeyli üremeyi sağlar

10-)Kromozom sayısı 28 olan bir hücre 3 mitoz bir mayoz bölünme geçirirse oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaç olur?

A) 7                      B) 14                     C) 28                     D) 56

Cevaplar ;

1-D  , 2- B , 3-A , 4- A , 5-C ,6-D , 7- C ,  8-B , 9-C  , 10 -B

Reklamlar

7. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİ VÜCUDUMUZ KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI

https://i0.wp.com/www.ekoegitim.com.tr/images/urun/80015%20V%C3%BCcudumuz%2033x33cm.jpg

1.    Aşağıdakilerin hangisinde daha yüksek dirençli uzun iletgen tel kullanılır.?

A)Ütüde                  B)Sigortada                     C)Radyoda                     D)Lambada

2.    Aşağıdakilerden hangileri mitoz bölünme sonrası oluşmaz?

I.Karaciğer hücresi

II.Epitel  hücresi

III.Eşey hücresi

A)I                           B)III                                 C)I-III                            D)II-III

3.    Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki zararlı  maddenin dışarı atılmasında gerekli değildir.?

A)Karaciğer            B)Böbrek                         C)Akciğer                      D)Deri

4.    Vücutta spermlerin meydan geldiği üreme organı aşağıdakilerden hangisidir.?

A)Testis                 B)Uterus                           C)Böbrek                      D)Ovaryum

5.    Eşeyli üreme mekanizmasında erkek üreme hücresi ile dişi üreme hücresinin birleşmesi olayına ne denir?

A)Tozlaşma           B)Gelişme                         C)Büyüme                     D)Döllenme

6.    Farklılaşma olayı ile organ ve dokuların oluşmasına sebep olan yapı hangisidir?

A)Zigot                 B)Morula                          C)Yumurta                     D)Embriyo

7.    Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal özellikler grubuna girmez?

A)Göz Rengi         B)Saç rengi                        C)Vücut Ağırlığı            D)Kan grubu

8.    Aşağıda verilenlerin hangisinde oluşabilecek zararlı bir mutasyon sonraki  memelilere aktarılmaz?

A)Yumurta            B)Sperm                             C)Zigot                           D)Beyin

9.    Genlerin çevre ile etkileşmesine ne ad verilir?

A)Mutasyon           B)Modifikasyon              C)Adaptasyon                  D)Doğal seleksiyon

10.  Kromozom sayısı 2n=20 olan hücre bir mayoz bölünme geçirirse kromozom sayısı kaç olur?

A)40                       B)20                                C)10                                  D)5

CEVAP ANAHTARI:

1)A   2)B   3)A   4)A   5)D   6)D   7)C   8)D   9)B   10)C

7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ VÜCUDUMUZ KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1

https://i0.wp.com/www.ekoegitim.com.tr/images/urun/80015%20V%C3%BCcudumuz%2033x33cm.jpg

1.    Aşağıdaki verilenlerden hangisi kafatası içerisinde bulunmasına rağmen sinir sisteminin bir parçası değildir.?

A) Beyincik                 B)Hipotalamus             C)Hipofiz           D)Omurilik

2.    Duyu organlarının değişmeleri algılayıp beyne iletilmek üzere çevirdiği sinirsel bilgiye ne ad verilir?

A) Uyarı                      B)Uyartı                       C)Sinaps             D)Tepki

3.    Topraktan  su ve suda erimiş minerallerin alınmasında görevli bitkisel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Emici Tüyler           B)Ana Kökler               C)Kılcal Kökler  D)Yan Kökler

4.    Aşağıda verilen canlılardan hangisi kabuklular grubuna girer?

A) Çekirge                  B)Midye                       C)Istakoz             D)Salyongoz

5.    Aşağıda verilen canlılardan hangisi bir çesit eklem bacaklı değildir?

A)Çiyan                      B)Çekirge                      C)Akrep              D)Ahtopot

6.    Bitki vücudu genellikle 3 temel kısımdan oluşur.(kök,gövde,yapraklar).Aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisi bütün bitki hücrelerinde ortak olarak bulunmaz?

A)Mitokondri             B)Hücre çeperi               C)Kloroplast        D)Kofil

7.    Hücre bölünmesini hızlandıran ayırt edici orgonel  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sentrozom             B)Çekirdekçik                 C)Lizozom            D)Mitokondri

8.    Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde trake solunumu görülür.?

A) Solucanlar              B)Eklembacaklıar           C)Süngerler           D)Mercanlar

9.    Aşağıda verilenlerden hangisi doğadaki ekolojik dengenin sağlanmasında kullanılmaz?

A) Fotosentez             B)Madde devri                C)Çürütme olayı    D)Sera Etkisi

10.  Aşağıdaki mercek tiplerinden hangisi bulanık görmeye neden olan astigmatizm hastalığı için kullanılabilir?

A) Yakınsak               B)Iraksak                         C)İnce kenarlı         D)Silindirik

CEVAP ANAHTARI:

1)C  2)B   3)A   4)C   5)D   6)C   7)A   8)B   9)D  10)D

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAZILI SORULARI

A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru yanıtları işaretleyerek cevaplayınız.

1. İnsanın gözünün baktığı ve gördüğü cisimlerle ilgili net, düz ve renkli görüntü

oluşumu aşağıdaki kısımlardan hangisinde sağlanır?

A) Sarı Benek                       B) Kör nokta

C) Beyin kabuğu       D) Göz merceği

2. İnsanlarda,

I. Tükürük bezi

II. Pankreas

III. Ter bezi

IV. Karaciğer

V. Böbrek üstü bezleri

Bezlerden hangilerinin hormon üretme özelliği yoktur?

A) I,III ve IV                 B) II, IV ve V

C) II, III ve IV               D) I, III ve V

3. Damarından tiroksin hormonu enjekte edilen bir kurbağada aşağıdaki

değişikliklerden hangisi meydana gelmez?

A) Kalp atış hızı artar

B) Soluk alış-veriş hızı artar

C) Tiroid bezini durdurucu mesaj yollar

D) Kan basıncı düşer

4. Mekanik sindirimin insana sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Besinlerin kana karışmasını sağlamak

B) İnsanın her besinden faydalanmasını sağlamak

C) Besinleri kimyasal sindirime hazırlamak

D) Besinlerin yüzeylerini küçültmek

5. Aşağıdaki sindirim organlarından hangisinde karşısında verilen maddenin

sindirimi gerçekleşmez ?

A) Mide- Protein

B) Ağız- Nişasta

C) İnce Bağırsak- Protein

D) Mide –Nişasta

6. Aşağıdakilerden hangisi tükürük salgısının görevlerinden biri değildir?

A) Proteinleri sindirme

B) Karbonhidratları sindirme

C) Besinleri ıslatıp yumuşatma

D) Besinlerin yutulmasına yardımcı olma

7. Böbrekte asıl süzülmenin yapıldığı birim aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Üreter                         B)İdrar kesesi

C) Nefron                    D) Boşaltım kanalı

8. Salgıladığı hormonlarla pek çok salgı bezinin çalışmasının düzenleyen

bez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pankreas              B) Tiroid

C) Böbrek üstü                     D) Hipofiz

9. Sıcak bir sobaya elini yaklaştıran bir kişinin, elini

hızla çekmesi aşağıdaki yapıların hangisi tarafından kontrol edilir?

A) Omurilik soğanı           B) Omurilik

C) Beyincik                       D) Beyin kabuğu

10. İnsülin ve glukagon hormonları kandaki şeker miktarını ayarlarlar.

Bu hormonların salgılandığı bez aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Pankreas Bezi    B)  Tiroid Bezi

C)  Hipofiz Bezi                    D)   Paratiroid Bezi

11. Göze gelen ışınların görüntü oluşuncaya kadar izlediği yol aşağıdakilerden

hangisinde doğru verilmiştir?

A)   Retina – Göz bebeği- Göz merceği – Sarı leke.

B)   Kornea – Göz merceği- Göz bebeği – Sarı leke.

C)   Kornea – Göz bebeği- Göz merceği – Sarı leke.

D)  Göz merceği – Göz bebeği- Retina – Sarı leke.

12. Aşağıdakilerden hangisi gözü koruyucu yapılardan değildir?

A)  Göz bebeği                    B) Göz kapakları

C)    Kaşlar                          D) Kirpikler

B) Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

1. Karbonhidratların sindirimi _______________başlar.

2. Yağların mekanik sindirimi _______________ salgısı tarafından yapılır.

3. Böbreğe kan getiren ve boşaltım maddelerinin fazla olduğu damara

böbrek _______________denir.

4. Vücudumuzun dışarıdan gelen ışık,ses gibi bir uyarıya ani ve hızlı bir

şekilde tepki göstermesine __________denir.

5. Sinir hücrelerine _______________ denir.

6. _______________ ,iris kasları tarafından büyütülüp,küçültülerek

göze giren ışık miktarını düzenler.

7.  Böbreklerde kanı süzen hücrelere _______________ denir.

8.  Yağların yapı taşı _______________ ve _______________’dür.

9.  Metabolizma olayları sonucunda hücrelerde meydana gelen artık

ürünlerin organizmadan dışarı atılmasına _______________  denir.

C) Aşağıdaki soruları altlarındaki boşlukları kullanarak cevaplayınız.

1. Görme olayı nasıl gerçekleşir kısaca anlatınız.

2. İnsanda sindirim olayını anlatınız.

7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ DENEYLERİ

https://i0.wp.com/3.bp.blogspot.com/_P_jYGY3CBEo/SYTE1DXQt5I/AAAAAAAAA1Y/JfDpt4Y8ptg/s400/Deney.gif

ÜNİTE I: MADDENİN İÇ YAPISINA YOLCULUK
A. MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE DÖNÜŞÜMLERİ
1. Maddenin Katı, Sıvı ve Gaz Olarak Sınıflandırılması
2. Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler
3. Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması
4. Bileşiklerin Kimyasal Yolla Ayrıştırılması
5. Elementlerden Bileşik Oluşturulması
B. ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÇİZELGE
1. Atomun Yapısı
2. İyonlar Atomların Elektrik Yüklü Hâlidir
3. Bir Elementin Birden Çok İzotopu Olabilir
4. Elementler Kendi Aralarında Sınıflara Ayrılır
5. Tüm Elementler Periyodik Çizelgede Gösterilir
ÜNİTE II: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI – ENERJİ
A. EVRENDE HER ŞEY HAREKETLİDİR
1. Konum, Yer Değiştirme ve Zaman Ölçülebilir
2. Hangi Cisim Daha Hızlıdır?
B. KUVVET ETKİSİNDE CİSİMLER NASIL DAVRANIR?
1. Kuvvet Duran Cisimleri Hareket Ettirir, Hareketli Cisimleri Durdurur, Hareketin Yönünü Değiştirir
2. Kuvveti Nasıl Ölçeriz?
3. Kuvvet Kuvvetle Dengelenir
4. Bileşke Kuvvet Birden Fazla Kuvvetin Ortak Etkisini Tek Başına Yaratır
5. Her Cismin Eylemsizliği Vardır
6. Sürtünme Yararlı mı Zararlı mı?
C. İŞ YAP, ENERJİ AKTAR
1. Bir Yay İş Yapılarak Sıkıştırılır
2. İş Enerji – Enerji İştir
3. Aynı İşi Güçlü Olan Daha Çabuk Yapar
4. Basit Makineler Yaşamımızı Kolaylaştırır
ÜNİTE III: YA BASINÇ OLMASAYDI?
A. KUVVET UYGULAR BASINÇ YARATIRIM
B. DENİZ DİBİNDE BALIK, ATMOSFER DİBİNDE İNSAN
C. SIVIYA BASINÇ UYGULA; HER TARAFA İLETSİN
Ç. BALONDAKİ HAVA MOLEKÜLLERİ HER YÖNE UÇUŞUR
D. SU, İÇİNDEKİ HER CİSMİ YÜZDÜREMEZ
E. HAVADA ASILI KALAN BALONLAR
ÜNİTE IV: TÜM CANLILARDA ORTAK YUVAMIZ MAVİ GEZEGENİMİZİ TANIYALIM VE KORUYALIM
A. GERÇEK EVİMİZ DÜNYA
B. ÇEVREMİZDE HANGİ EKOSİSTEMLER VAR VE BURALARDA NELER OLUYOR?
1. Doğadaki Maddelerin Dengesinin Korunması
a. Beslenme Döngüleri
b. Madde Döngüleri
2. Ekosistemlerin Doğal Özellikleri
3. Ekosistemler Neden Değişiyor ve Bozuluyor?
a. Doğa Kaynaklı Bozulmalar (Doğal Afetler)
b. İnsan Kaynaklı Bozulmaların Nedenleri
i. Aşırı Nüfus Artışının Etkileri
ii. Plânsız Sanayileşmenin Etkileri
iii. Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı
C. EKOSİSTEMDEKİ BOZULMALAR NELERİ DOĞURUR?
1. Dünyanın Coğrafyası Değişir
2. Dünyanın İklimi Değişir
3. Erozyon Toprakları Bitirir
4. Su Kaynakları Azalır ve Kurur
5. Enerji Kıtlığı Başlar
6. Biyolojik Çeşitlilik Azalır
Ç. BİLİNÇLİ BİR ÇEVRE DOSTU OLARAK NEREYİ, NELERİ, NİÇİN, NASIL KORUYALIM?
1. Sanayi Yapılaşmasında Çevresel Önlemleri Önceden Alalım
2. Türlerin Yaşadıkları Ortam İçinde Devamlılıklarını Sağlayalım
3. Bilinçli Tarımla Toprağı Koruyalım
4. Yok Etmeden Ağaç Dikelim
5. Suları ve Su Kaynaklarını Kirletmeyelim
6. Geri Dönüşümlü Ürünleri Kullanalım
7. Tüketim Maddelerini Geri Dönüşümü Sağlayacak Şekilde Değerlendirelim
8. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılabilirliğini Artıralım
9. Yenilenemez Enerji Kaynakları İçin Önlem Alalım
10. Kullandığımız Her Şeyde Tutumlu Olalım
11. Bu Konularda Her Yaş Grubunun Bilgilendirilmesi ve Eğitimine Önem Verelim
12. Sürdürülebilir Kalkınmayı Esas Alalım
13. Sorunların Çözümlerinde Bilimsel Yaklaşımı Kullanalım

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM PERFORMANS ÖDEVLERİ LİSTESİ

1.(1-5)arasaı:Böbrekler kanı nasıl temizler?

2.(6-10)arası:Denetleyici ve düzenleyeci sistemler?

3.(11-15)arası:Beynin çalışması ve bölümleri?

4.16-20)arası:Yaylar ve özellikleri,yaylar esnekliğini kaybeder mi?

5.(21-25)arası:kinetik ve potansiyel enerji?Nelere bağlıdır?

6.26-30)arası:Boşaltım sistemi?Sağlığı?

7.(31-35)arası:Sinir sistemi ve sağlığı?

8.(36-40)arası:Duyu organlarımız ve sağlığı?