4.SINIF FEN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI-6

1- Aşağıdakilerden hangisi atmosferde en fazladır?
A) oksijen B) azot C) karbon D) karbondioksit

2- İçinde yaşadığımız ve sürekli olarak etkileşimde bulunduğumuz dış ortama ne denir?
A) atmosfer B) gaz C) çevre D) ülke

3- Su buharı taşıyan nemli hava, yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşır ve havada asılı kalır. Bu olaya ne denir?
A) nem B) sis C) kırağı D) çiy

4- Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki suları buharlaştırır?
A) rüzgar B) güneş enerjisi C) ay ışığı D) teknolojik gelişme

5- Aşağıdakilerden hangisi toprağın oluşumunda etkilidir?
A) kayaçların çatlayıp dağılması

B) hayvan atıkları

C) sular

D) hepsi

6- Erozyonu önlemek için aşağıdakilerden hanisi yapılmalıdır?
A) ağaç dikmek B) teraslama yapmak C) barajlar kurmak D) hepsi

7- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) bütün canlılar solunum yaparlar.

B) bütün canlılar hücrelerden oluşmuşlardır.

C) canlılar beslenir.

D) bütün çanlılar tek hücrelidir.

8- Besin ve oksijeni kullanarak, karbondioksit gazını dışarı verme olayına ne denir?
A) solunum B) fotosentez C) hücre D) boşaltım

9- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir.
B) Maddeleri benzer özelliklerine göre gruplandırma işlemine sınıflandırma denir.
C) boş kabın kütlesine dara denir.
D) boş kap ile içindeki sıvının toplam kütlesine net kütle denir.

10- Bir maddenin içindeki atomların hepsi aynı ise, bu tür maddelere ne denir?
A) molekül B) bileşik C) element D) atom

cevap anahtarı

1-A, 2-C, 3-B, 4-B, 5-D, 6-D, 7-D, 8-A, 9-D, 10-C

Reklamlar

4.SINIF FEN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI 7

1- Havanın içinde yüzde 78 oranında bulunan gaz hangisidir ?

A) Oksijen B) Azot C) Karbondioksit D)Diğer gazlar

2- Aşağıdaki rüzgâr türlerinden hangisi en hızlı esenidir ?

A) Kasırga B)Yel C)Hortum D)Fırtına

3- Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır ?

A) Rüzgâr Enerjisi B)Kömür C) Petrol D)Termik Enerji

4- Aşağıdakilerden hangisi karışımların ayrıştırılması yöntemlerinden

değildir ?

A)Eleme B) Dinlendirme C) Yüzdürme D)Koparma

5- Aşağıdakilerden hangisi madde değildir ?

A) Toprak B)Su C)Işık D)Hava

6- Çiçeğin en dış kısmında yer alan yeşil renkli yapraklara ne ad verilir ?

A) Çanak yaprak B)Taç yaprak C)Çiçek sapı D)Çiçek tablası

7- Hangisi sıcak kanlı hayvan değildir ?

A)Yılan B) Serçe C) Kedi D) Tavuk

8- Hangisi geviş getiren bir hayvandır ?

A) Kedi B) Kartal C) Koyun D) At

9- Ekim arazilerinin 1 yıl süreyle dinlendirilmesine ne denir?

A) Çapa B) Nadas C) Erozyon D) Heyelan

10- Derinlere inildikçe kaç metrede bir sıcaklık 1oC artar ?

A) 33 m B) 50m C) 88m D) 15m

CEVAP ANAHTARI:

1)B   2)A  3)A  4)D   5)C  6)B   7)A   8)D    9)B   10)A

4.SINIF FEN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI-8

1-Aşağıdaki varlıklardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 1. hava b) toprak c) bakteri d) su

 1. I. Yeşil bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirler.

 1. Hayvanlar besinlerini hazır olarak alırlar.

Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?

 1. Yalnız I doğrudur.

 2. Yalnız II doğrudur.

 3. Her ikisi de doğrudur.

 4. Her ikisi de yanlıştır.

3-Aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir su kaynaklarından değildir?

a) akarsu b) deniz suyu c) göl suyu d) kaynak suyu

4- Aşağıdakilerden hangisi canlıların yaşadığı ortamlardan biri değildir?

a) çöl b) uzay c) bozkır d) göl

5-Aşağıdaki hal değişimlerinden hangisi ya da hangileri gerçekleşirken dışarıya ısı verir?

 1. Erime

 2. Yoğunlaşma

 3. Donma

a) yalnız II b) I Ve II c) I ve III d) II ve III

6-Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvan değildir?

 1. at b) balina c) yarasa d) timsah

 1. Meyve, aşağıdakilerden hangisinin olgunlaşmasıyla meydana gelir?

 1. çanak yaprakların b) çiçek tozlarının c) tohumun d) yumurtalığın

8-Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi akarsuların denize döküldüğü yerde oluşur?

 1. vadi b) delta c) kum d) traverten

9-Aşağıdakilerden hangileri yeryüzünü değiştirici etkide bulunur?

 1. Depremler

 2. Toprak kayması

 3. Erozyon

 4. Rüzgar

 1. I ve II b) I,II ve IV c) II, III ve IV d) I,II,III ve IV

 1. I. Suyun içinde hava bulunur.

 1. Hava olayları yeryüzünü değiştirir.

 1. Yalnız I doğrudur.

 2. Yalnız II doğrudur.

 3. Her ikisi de doğrudur.

 4. Her ikisi de yanlıştır.

1    2    3    4    5     6    7    8    9     10

c    c     b    b    d    d     c    b    d      c

4.SINIF FEN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI-9

1- Hava durumunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

A) Jeoloji B) Sismoloji C) Meteoroloji D)Astronomi

2- Aşağıdakilerden hangisi erozyona neden olmaz?

A) Sel        B) Çıplak arazileri ağaçlandırma

C) Rüzgar D) Ağaçların kesilmesi

3- Azotun havadaki oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) %58 B) %68 C) %78 D) %88

4- Aşağıdaki verilenlerden hangisi tohumun çimlenmesinde etkili değildir?

A) Su   B) Sıcaklık   C) Hava      D) Işık

5- Aşağıda verilenlerden hangisi solunum sonucunda oluşmaz?

A) Oksijen B) Karbondioksit C) Su D) Enerji

6- “Taş,solucan,hava,bitki,hücre,su”

Yukarıda verilen varlıklardan kaç tanesi canlı değildir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

7- Bir öğrenci havada suyun bulunduğunu göstermek istiyor.Bunu aşağıdaki hangi deneyle gerçekleştirir?

A) Bir metal tabağı buzdolabında soğutup havaya çıkarır ve tabak çevresinde buğulanmayı gösterir.

B) Lastik balona hava üfleyerek doldurur.

C) Havayı soğutarak değişikliği gösterir.

D) Havayı ısıtarak değişikliği gösterir.

8- Aşağıdakilerden hangisi havayı kirletmez?

A)Araba egzozlarından çıkan gaz

B) Yeşil alanların azaltılması

C) Yeşil alanların çoğaltılması

D) Orman yangınları

9- Aşağıdakilerden hangisi canlı ve cansız varlıklarda ortak olan bir özelliktir?

A) Gelişme B) Hareket C) Beslenme D) Kütle

10- Hücredeki hayatsal olaylar hücrenin hangi bölümünde gerçekleşir?

A) Sitoplazma B) Zar C) Çekirdek D) Hücre duvarı

CEVAP ANAHTARI:

1)C    2) B    3)C     4)D     5)C    6)A     7)C   8)C     9)D    10)A

4.SINIF FEN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI-10

1. Aşağıdaki canlılardan hangilerinin tüm yaşamsal faaliyetleri tek hücrenin içinde gerçekleşir?

a) Arı b) Pire c) Karınca d) Paramesyum

2. Aşağıdakilerden hangisi canlı ve cansız varlıkların ortak özelliğidir?

a) Büyüme b) Çoğalma c) Hacme sahip olma d) Dış etkilere tepki verme

3. Dünya’daki kütlesi 6 kg. olan bir insanın, Ay’daki kütlesi ne kadardır?

a) 36 b) 6 c) 1 d) 0,6

4. Aşağıdaki karışımlardan hangisi homojen değildir?

a) Çamurlu su   b) Şekerli su     c) Hava   d) Tuzlu su

5. Aşağıdakilerden hangisinde verilen madde su ile karıştırıldığında çözelti oluşturmaz?

a) Şeker   b) Oksijen    c) Zeytinyağı   d) Alkol

6. Aşağıdakilerden hangisi doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz?

a) Plastik poşet  b) Teneke Kutu  c) Detarjan  d) Hayvan Ölüsü

7. Hangisi toprağa karıştıktan sonra besin yoluyla insanlara zarar vermez?

a) Bitki kalıntıları b) Tarım İlaçları c) Petrol ürünleri d) Kanalizasyon atıkları

8. Aşağıdakilerden hangisi bitkide yumurtalığın olgunlaşması sonucu meydana gelir?

a) Çiçek tozu   b) Çiçek   c) Tohum     d) Meyve

9. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi farklı grupta bulunur?

a) Yılan    b) Kertenkele    c) Timsah    d) Kurbağa

10. Yerkabuğu katmanında oluşan çatlaklara ne ad verilir?

a) Sismograf  b) Fay   c) Magma     d) Krater

CEVAPLAR:

1-D   2-C  3-B   4-A   5-C   6-D   7-A   8-D   9-D   10-B

4.SINIF FEN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI-11

1) Aşağıdakilerden hangilerinde hava vardır?

1-toprakta 2-suda 3-atmosferde

A)1-2 B)1-2-3 C)1-3 D)2-3

Cevap : d

2) Bol su buharı taşıyan nemli havanın yer yüzüne yakın

yerlerde yoğunlaşması ile aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A)Dolu B)Kırağı C)Sis D)Çiy

Cevap : c

3)Hücrelerde kalıtsal maddeyi içeren ve canlılık özelliğini

kontrol eden kısım hangisidir?

A)Stoplazma B)Çekirdek C)Hücre zarı D)Hücre duvarı

Cevap : b

4)Canlı ve cansız varlıkların ortak özelliği aşağıdakilerden

hangisidir?

A)Büyüme B)Çoğalma C)Hacme sahip olma D)Dış etkiye

tepki verme

Cevap : c

5)Hangi maddelerin molekülleri arasında boşluk en çoktur?

A)Su B)Su buharı C)Alkol D)Benzin

Cevap : b

6) Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

A)Taş B)Işık C)Altın D)Hava

Cevap : b

7) Maddede değişme yönünden hangisi diğerlerinden

farklıdır?

A)Paslanma B)Yanma C)Buharlaşma D)Çürüme

Cevap : c

8) Aşağıdakilerden hangisi çevreye zarar vermez?

A)Erezyon B)Düzenli avlanma C)Fosil yakıt kullanımı

D)Yapay gübre kullanımı

Cevap : b

9) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerjidir?

1-Rüzgar enerjisi 2-Dalga enerjisi 3-Hidroelektrik enerjisi

A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)2 ve 3 D)1-2 ve 3

Cevap : d

10) Aşağıdakilerden kaç tanesi yeryüzünün şeklini değiştiren

etmenlerdendir?

1-Volkanlar 2-Yer sarsıntıları 3-Buzullar 4-Akarsular

5-Rüzgar

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Cevap : d


4.SINIF FEN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI-12

1-Hangisi hücrenin ana bölümlerinden biri değildir?

a-Hücre zarı b-Koful c-Çekirdek d-Sitoplazma

2-Hava hangi olayla temizlenir?

a-Solunumla b-Özümleme ile c-Yanma ile d-Soğuyarak

3-“Süblimleşme” deyince hangisi akla gelir?

a-Alkol b-Naftalin c-Şeker d-Su

4-“Öz kütle” ile eş anlamlı sözcük hangisidir?

a-Yoğunluk b-Hacim c-Ağırlık d-Enerji

5 –Şu canlılardan hangisi protisttir?

a-Terliksi b-Sirke bakterisi c-Difteri basili d-Nezle virüsü

6-Şunlardan hangisi uçtuğu halde kuş değildir?

a-Yarasa b-Atmaca c-Balıkçıl d -Martı

7-Şu canlılardan hangisi bir yönü ile ötekilerden farklıdır?

a-Kertenkele b-Kabak c-Solucan d-Fare

8-İlk oluşan kayaç türü hangisidir?

a-Püstürük k. B-Tortul k. C-Başkalaşım k. D-Toprak

9-İlk insan hangi zamanda ortaya çıktı?

a-Dördüncü b-Üçüncü c-İkinci d-Birinci

10-“Krater” deyince hangi seçenekteki yer yüzü şekli akla gelir?

a-Sıradağ b-Yanardağ c-Yayla d-Ova

CEVAP ANAHTARI

1- B 2- B 3- B 4-A 5-A 6-A 7-C 8-D 9- A 10-B