5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORU VE CEVAPLAR-9

1.

Aşağıdakilerden hangisi bakterilere ait özelliklerden değildir?

a)Bölünerek üreme     b)Organik Maddeleri ayrıştırma

c)Ototrof beslenme    d)Hastalıklara sebep olma

1.

Aşağıdaki beslenme şekillerinden hangisi mantarlarda görülmez?

a)Ortak yaşama   b)Çürükçül yaşama   c)Asalak yaşama   d)Ototrof yaşama

3.     Nezle, Grip ve Kuduz hastalıklarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangileridir?

a) Yüksek ateş yapmaları b) Tedavilerinin olmaması

c) Virüslerin yol açması d) Solunum yolunda oluşmaları

4.  Doğadaki canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için birbirlerine ihtiyaç duyarlar.Bu ihtiyaca yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Madensel tuzlar b) Hava c) Besin d) Toprak

5.    Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bulaşıcıdır?

a)Akciğer kanseri b) Verem c)Bronşit d) Zatürre

6.    Aşağıdakilerden hangisi Protein bakımından zengin değildir?

a)Buğday b) Bezelye c) Soya fasulyesi d) Mercimek

7.    Antibiyotik adı verilen ilaçlar hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

a) Kırık-çıkıklarda b) Derinin dökülmesinde

c) Saç dökülmesinde d) Bakterilerin neden olduğu hastalıklarda

8.    Şiddeti kaç desibel olan sesler gürültü sayılır?

a) 0 db b) 60 db c) 60 db’den yukarı d) 60 db’den aşağı

9.     Aşağıdakilerden hangisinde mercek kullanılmaz?

a) Gözlük camı b)Fotoğraf makinesi c) Periskop d) Mikroskop

10.    Aşağıdakilerden hangisi kulak zarında oluşan iç ve dış basıncı dengeler?

a) Östaki borusu b) Örs kemiği c) Kulak zarı d) Salyangoz

CEVAP ANAHTARI

1.

C
2.

D
3.

C
4.

C
5.

B
6.

A
7.

D
8.

C
9.

C
10.

A

Reklamlar

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORU VE CEVAPLAR-10

1.Küf mantarı nasıl çoğalır?

a)sporla   b)bölünerek   c)tohumla    d)tomurcuklanarak

2.Penisilin ,aşağıdaki besinlerin hangisinden elde edilir?

a)peynir küfünden    b)ekmek küfünden   c)limon küfünden    d)şapkalı mantardan

3.Aşağıdakilerden hangisi ayrıştırıcı canlıdır?

a)bakteriler b)otçullar c)etçiller d)yeşil bitkiler

4.Aşağıdakilerden hangisi üreticidir?

a)mantarlar b)yeşil bitkiler c)virüsler d)hayvanlar

5.Bir telin çıkardığı sesin frekansı aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerine bağlıdır?

1.cinsine 2.uzunluğuna 3.kalınlığına

a)1 b)2,3 c)1,2,3 d)1,3

6.Güneş ışığının tüm renklerini yansıtan cisim hangi renkte görülür?

a)sarı b)kırmızı c)beyaz d)siyah

7.Bir vadide yamaca doğru bağıran çocuk 6 sn. sonra sesinin yankısını duyuyor.Dağ çocuktan kaç m. uzaktadır? (Sesin havada yayılma hızı 340 m/sn)

a)1020 b)2040 c)340 d)680

8.Frekansları aynı olan ses kaynaklarından birisinin titreşiminin,diğerini etkileyerek titreştirmesine ne denir?

a)rezonans b)sesin şiddeti c)yankı d)tını

9.Aşağıdakilerden hangisi ışığın kırılması sonucu oluşur?

a)büyüteçle görüntü oluşumu b)düz aynada görüntü oluşumu c)gölge oyunu

d)ay tutulması

10.Bir cismin görülebilmesi için görüntüsü, gözün hangi tabakası üzerine düşmelidir?

a)saydam  b)sert   c)damar   d)ağ

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORU VE CEVAPLAR-11

1- Hangisi, ışık mikroskobunda görülmez?

A)mantar B)virüs

C) bakteri D)protista

2– Aşağıdakilerden hangisi, uyku hastalığı, amipli dizanteri ve sıtma hastalığına neden olan canlıların ortak adıdır?

A) bakteriler B) protistler

C) virüsler D) mantarlar

3-Titreşen bir telin frekansı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A)Gerginliğine   B)Cinsine   C)Uzunluğuna    D)Rengine

4-  I. Et ile beslenenler

II. Ot ile beslenenler

III. Hem ot hem de et ile beslenenler

IV. Fotosentez yapan bitkiler

Yukarıda verilenlerden hangileri tüketici olan canlılar grubuna aittir?

A) I- II- IV B) II- III- IV

C) I- II- III D) I- III- IV

5- Antibiyotiklerin bilinçsizce kullanılması sakıncalıdır. Hangisi ,bu sakıncalardan biri değildir?

1.

Bakteriler direnç kazanır.
2.

Hastalıklar tedavi edilemeyecek konuma ulaşır
3.

Yararlı bakteriler yok olur.
4.

Hücre yapımız direnç kazanır.

6-Ses aşağıda verilen ortamlardan hangisinde daha hızlı bir şekilde yayılır?

A)deniz B)nehir C)çelik D)hava

7-Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bakterilerden oluşur?

A) tifo B)AIDS C)grip D)çocuk felci

8-Aşağıdakilerden hangisi dış kulakta bulunur?

A)örs kemiği B)işitme sinirleri C)kulak kepçesi D)çekiç kemiği

9-Aşağıdaki cisimlerden hangisinden dağınık yansıma elde edilir?

A)parlak gümüş levha B)parlak düz cam

C)pürüzlü toprak yüzeyi D)parlak çelik levha

10-Aşağıda verilenlerden hangisi gözümüzün yardımcı organlarından birisidir?

A)retina B)iris C)göz merceği d)kirpik

CEVAP ANAHTARI:

1-B   2-B   3-D   4-C   5-D    6-C   7-A   8-C   9-C   10-D

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORU VE CEVAPLAR-12

1.Doğadaki canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için birbirlerine gereksinim duyarlar .Bu gereksinime yol açan etken hangisidir?

A) madensel tuz   B)Hava   C) besin    D) toprak

2. Dişlerini düzenli olarak fırçalamayan kişilerin dişlerinde çürüme görülür.Dişlerin çürümesinde hangi canlı türü etkendir ?

A)pratistler      B) virüs   C) mantarlar     D)bakteriler

3. Aşağıdaki önlemlerden hangisi,mikroplu hastalıklardan korunma yollarından biri değildir?

A)önceden antibiyotik almak

B)dengeli beslenmek

C)önceden aşı olmak

D)hastalıklardan uzak durmak

4.Nezle,grip ve kuduz hastalıklarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)yüksek ateş yapmaları

B)tedavilerinin olmaması

C)virüslerin yol açması

D)solunum yolunda oluşmaları

5.Aşağıdaki verilenlerden hangisi üretici canlıları tüketici canlılardan ayırt eden bir özellik değildir?

A)kendi besinlerini kendileri yapar.

B)enerjilerini,besinleri oksijenle yakarak elde ederler.

C)ürettikleri besinlerin bir kısmını depo etme özelliğine sahiptir

D)üretici canlılar genelde vücutlarında klorofil bulundururlar

6.Desibel (Db) adlı birimle sesin hangi özelliği ölçülür?

A)frekansı B)yüksekliği C)şiddeti D)yankısı

7.Aşağıdakilerden hangisinde ,hem ince kenarlı,hem kalın kenarlı mercek kullanılabilir?

A)büyüteçte B)saat camında C)gözlükte D)mikroskopta

8.Aşağıdaki sıvılardan hangisinin ışık geçirgenliği farklıdır?

A)su B)kola C)alkol D)maden suyu

9.Büyüteç olarak kullanılan saydam madde aşağıdakilerden hangisidir?

A)ince kenarlı mercek B)kalın kenarlı mercek

C)çukur ayna D)tümsek ayna

10.Ses aşağıdaki ortamlardan hangisinde daha hızlı yayılır?

A)su içinde B)boşlukta

C)tahta masada D)demiryolu rayında
==============CEVAPLAR==============

1)C——-2)D——–3)A——-4)C——–5)B——6)C——-7)C——-8)B——-9)B——-10)D

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÜNİTE SORULARI

ÜNİTE 1: CANLILAR VE DOĞAYLA ETKİLEŞİMLERİ

1-Aşağıdaki virüslerden hangisi kan yolu ile bulaşarak

hastalık yapar?

A- Kızamık B-Çocuk felci C-Hıv D-Nezle

2-Virüsler için;

1-Yapısına girdiği bir hücrenin stoplazmasında yaşayabilir.

2-Hücre içinde üreyerek çeşitli hastalıklara neden olur.

3-Çürükçül olarak yaşarlar.

Yargılardan hangileri doğrudur?

A-yalnız1 B-1-2 C-yalnız 3 D- 2-3

3-Aşağıdaiklerden hangileri virüslerin neden olduğu hastalık

lardandır?

1- su çiçeği 2-kızamık 3-çoçuk felci 4-AİDS

A-1-3 B-2-4 C-2-3-4 D-1-2-3-4

4- Ölen canlılar ve canlı artıklarının toprağa karışmasını sağlayan

canlı grubu aşğıdakilerden hangisidir?

A-Tüketiciler B-Üreticiler C- Çürükçül bakteriler ( ayrıştırıcılar) D-Otçullar

5-Aşağıdakilerden hanğilerine bakteriler neden olur?

1-Sütün peynir ve yoğuda dönüşmesi

2-Toprağın azot bakımından zenginleşmesi

3-Havadaki karbondioksit oranının artması

4-İnsanlardaki saç kıran hastalığın meydana gelmesi

A-1-2 B-1-4 C-2-3 D-1-2-3

6-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A-Serum, sağlıklı kişiye verilir.

B-Serum, hastalıklara karşı ömür boyu korur.

C-Aşı, hastalıktan önce yapılır.

D-Her hastalığın aşısı vardır.

7-Bir bakteri türü, besinlerin sadece hava ile temas eden kısımlarda yaşayabilir.

Buna göre , hangi ortamdaki ekmek üzerinde bu bakteri türü daha hızlı çoğalır?

A-Buzdolabına konan B-su içine bırakılan C-Kurutulup kağıt torbaya konan D-Açıkta bırakılan.

8-Aşağıdakilerden hangisi sütü yoğurta dönüştürür?

A-Çürükçül yaşayan bakteriler B-Maya bakterileri C-Küf mantarı D-Azot yarıştıcı bakteriler

9-Küf mantarı nasıl çoğalır?

A-sporlanarak B- bölünerek C-tomurcuklanarak D-yumurta ile

10-Aşağıdakilerden hangisi zararlı mantardır?

A-Bira mayası mantarı B-Buğday pası mantarı

C-Şarap mayası mantarı D-Peynir küfü mantarı

11-Aşağıdakicanlılardan hangisi bir hücreli değildir?

A-Paramesyum B-Öglena C-Amip D-Şapkalı mantarı

12-Aşağıda verilen canlı ile çoğalma şekli eleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A-Şapkalı mantar-sporlama B-Amip-bölünme C-Paramezyum-sporlama D-Öglena-bölünme

13-Mantarlar nemli ortamlardahızla çoğalır.Buna göreayğında mantarhastalığı olan biri hangi uygulamayı yapmalıdır?

A-Ayaklarını sürekli ıslak tutmalı C-Nemli çorap giymeli

B-Ayaklarını yıkadıktan sonra iyice kurulamalı D-Dar aykkabıları çorapsız giymeli

14-Aşağıdajkilerden hangisi besinlerini bitkilerden ve başka hayvanlardan sağlarlar?

A-Hem et , hem ot yiyenler B-Otoburlar C-Eteburlar D-Üreticiler

15-Aşağıdakilerden hangisi mantarların özelliklerindendir?

1-Bütün mantarlar tek hücrelidir.

2-Klorofilleri olmadığı için besin yapmazlar.

3-Çürükçül,parazit veya ortak yaşarlar.

A-Yalnız 1 B-Yalnız 2 C-2-3 D-1-2-3

16-Kuvvetli bir antibiyotikolan penisilin aşağıdakilerden hangisinden sağlanır?

A-Çürükçül bakteri B-Peynir küfü mantarı C-Su yosunu D-Liken

17-Vücuda giren mikropların kana verdikleri hastalık yapan kiyasal maddeleri (toksinleri)etkisiz hale getiren direnç sistemine bağışıklık denir.Aşağıdakilerden hangileri ile bağışıklık sağlanabilir?

1-Aşı ve serüm ile

2-Bazı hastalıkları daha önce geçirmekle

3-Devamlı ilaç kullanmakla

A-1,3 B-1,2 C-2,3 D-1,2,3

1.

?+Su+Güneş ışığı KrolofiBesin+oksijen

Yeşil bitkiler besin üretirler.Bu olayı gösteren şemada ? yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A-Metal tuzları B-Glikoz C-Hidrojen D-Korbondioksit

19-Aşağıda hangi seçenekte verilen canlılar bir besin zinciri oluşturabilir?

A-OT—GEYİK—ASLAN B-KURT—AĞAÇ—ÇİÇEK

C-AĞAÇ—OT—KUŞ D-ASLAN—MANTAR—ÇİÇEK

20-Dişlerini düzenli olarak fırçalamayan kişilerin dişlerinde çürüme görülür.Dişlerin çürümesinde hangi canlı türü etkendir?

A-Protistler B-Virüsler C-mantarlar D-bakteriler

21-Aşağıda,canlılarda görülen bazı beslenme biçimlerinin adı verilmiştir.Bunlardan hangisi,besinini hazır olarak alan canlılara ait değildir?

a-Ortak yaşam B-ototof C-asalak yaşam D-Otçul

22-Hangi seçenekte verilen organizmaların tamamı protistler grubunda yer alır?

A-Öğlena Amip – Terliksi hayvan

B-Bakteri,terliksi hayvan, öglena

C-amip,sıtma mikrobu,mantar

D-öglena,terliksi hayvan,virüs

23-Buğday ekimi yapılan bir çevrede yaşayan yılanlar,derilerinden kemer yapılmak üzere avlanmaktadır.Bu çevrede bir süre sonra hangi organizmaların sayısında artma görülür?

A-Tarla farelerinin

B-Sivri sineklerin

C-Buğday bitkisinin

D-Göçmen kuşların

24-Verilen canlı türlerinden hangisinin yapısında stoplazma bulunmaz?

A-Virüslerin B-Mantarların C-Bakteriler D-Protistlerin

25-Nohut bitkisi üretici canlılar grubuna girer.Nohutun üreticiler grubunda

yer almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-Nohuttan leblebi yapılması

B-Kendi besinini kendisi yapması

C-Her yıl ürün vermesi

D-İnsanlar tarafından tüketilmesi

2.ÜNİTE SES VE IŞIK

1-Ses kaynakları çok hızlı titreşince oluşan ses nasıldır?

A-İnce B-Zayıf C-Kuvvetli D-Kalın

2-Aşağıdekilerden hangisi sesin ayırt edici özelliklerinden değildir?

A-Yansıması B-Tını C-Şiddeti D-Yüksekliği

3-Yarasalar,sesin hangi özelliğinden yararlanarak yönlerini bulurlar?

A-Yankılanma B-Frekans C-Tını D-Rezonans

4-Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini arttırır?

A-Kaset B-CD C-Mikrofon D-Film

5-Aşağıdakilerden hangisinde ses dalgaları yayılmaz?

A-Katılarda B-Boşlukta C-Gazlarda D-Sıvılarda

6-Sesle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Dalgalar halinde yayılır. B-Ses boşlukta yayılır.

C-Titreşim sonucunda oluşur. D-Hızı,ortamın cinsine bağlıdır.

7-3,4 km uzakta patlayan bir topun sesi kaç sn sonra işitilir?

(Sesin havadaki yayılma hızı sn’de 340 m’dir.)

A-0,01 B-0,1 C-10 D-100

8-Sesin şiddetini ölçen birime ne ad verilir?

A-Rezonans B-Frekans C-Tını D-Desibel

9-Aşağıdakilerden hangisi orta kulakta yer alır?

A-Kulak yolu B-Kemik köprü C-Salyangoz D-Denge sinirleri

10-Kulakta,ses titreşimlerini alan işitme hücrelerinin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A-Östaki borusu B-Kulak zarı C-Salyangoz D-Yarım daire kanalları

11-Kulağın bir görevi de vücudun denge durumunu beyne haber vermektir.Kulağın hangi kısmı bu görevi yapar?

A-Kemik köprü B-Yarım daire kanalları C-Salyangoz D-Kulak zarı

12-Aşağıdakilerden hangisi orta kulakta bulunur?

A-Östaki borusu B-Salyangoz C-Kulak kepçesi D-Yarım daire kanalları

13-Havadan suya giren ışığın hızı nasıl değişir?

A-Azalır B-Artar C-Yarıya iner D-Değişmez

14-Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

A-Güneş B-Ay C-Yanan mum D-Ateş böceği

15-Işık, aşağıdaki ortamların hangisinde daha hızlı ilerler?

A-Hava B-Cam C-Su D-Plastik

16-Aşağıdakilerden maddelerden hangisi saydam maddedir?

A-Karton B-Taş C-Su D-Süt

17-Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam maddedir?

A-İnce cam B-Bakır levha C-Buzlu cam D-Taş

18-Düz aynadaki görüntüsü ile kendisi arasında 160 cm uzaklıkta bulunan bir kişi,bulunduğu yerden aynaya 20 cm yaklaştığında,görüntüsü ile kendisi arasındaki uzaklık kaç cm olur?

A-80 B-100 C-120 D-180

19-Aşağıdakilerden hangisi çukur aynadır?

A-Taşıtlardaki dikiz aynası B-Kaşığın dış yüzeyi

C-Otomobil farları D-Banyo aynası

20-Aşağıdakilerden hangisi ışık ışınlarını kırar?

A-Düz ayna B-Mercekler C-Tümsek ayna D-Çukur ayna

21-Deniz kıyısından su içindeki bir cisme bakan kişi,cismi nasıl görür?

A-Bulunduğu yerde B-Daha küçük C-Bulunduğu yerden daha yukarıda D-Bulunduğu yerden daha aşağıda

22-Aşağıdakilerden hangisi güneş ışığını renklerine ayırır?

A-Kalın kenarlı mercek B-Işık prizması C-Düz ayna D-Tümsek ayna

23-Sert tabakanın gözün ön tarafında bulunan kısmına ne ad verilir?

A-Saydam tabaka B-Ağ tabaka C-Göz merceği D-Göz bebeği

24-Göze rengini eren aşağıdakilerden hangisidir?

A-Göz bebeği B-İris C-Göz merceği D-Ağ tabaka

25-Göz uyumu gözün hangi kısmı ile sağlanır?

A-Sarı benek B-İris C-Ağ tabaka D-Göz merceği

26-Cisimlerin görüntüsü normal bir gözün hangi kısmında oluşur?

A-Saydam tabaka B-Sert tabaka C-Damar tabaka D-Ağ tabaka

3.ÜNİTE;ISI VE ISININ MADDEDEKİ YOLCULUĞU

1-Aşağıdakilerden hangileri katı yakıttır?

1-Odun 2-Benzin 3-Kömür 4-Mazot

A-1-2 B1-3 C-1-2-3 D-1-2-3-4

2-Aşağıdakilerden hangisi ısıyı az iletir?

A-Alüminyum B-Tahta C-Bakır D-Demir

3-Aşağıdakilerden hangisi ısıyı iyi iletir?

A-Hava B-Cam C-Kağıt D-Bakır

4-Aşağıdakilerden hangisi ısıyı az iletir?

A-Alüminyum B-Cam C-Demir D-Bakır

5-Aşağıdaki yakıtlardan hangisi çevreyi en az kirletir?

1-Doğal gaz 2-Odun 3-Kömür 4-Linyit

A-Yalnız 1 B-Yalnız 2 C-1-3 D-3-4

6-Bir cam çubuk ısıtıldığında hangi özelliği değişmez?

A-Yoğunluğu B-Sıcaklığı C-Hacmi D-Kütlesi

7-Hava ile şişirilmekte olan bir balonun hacminin artması havanın hangi özelliği hakkında bilgi vermez?

A-Madde olduğu B-Isı iletkenliği C-Kuvvet uyguladığı D-Bulunduğu kabı tamamen doldurduğu

8-Aşağıdakilerden hangisi,konut yapımında ısıyı iyi iletmeyen maddelerin kullanılmasının sebebidir?

A-Meydana gelebilecek yangınları önlemek

B-Konutun daha dayanıklı olmasını sağlamak

C-Isı alış verişini hızlandırmak

D-Yakıttan tasarruf sağlamak

9-Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yakıtta bulunması gereken özelliklerdendir?

A-Yandığında ortama fazlaca kükürtlü gazlar vermesi

B-Yüksek oranda nem bulundurması

C-Fazlaca kül bırakması

D-Yüksek kalorili olması

10-Bir maddenin ısı olarak katı halden sıvı hale geçmesine ne ad verilir?

A-Erime B-Buharlaşma C-Donma D-Kaynama

11-Yoğunlaşma olayında madde hangi halden hangi hale geçer?

A-Katıdan gaza B-Gazdan sıvıyı C-Sıvıdan katıya D-Katıdan sıvıya

12-Saf bir madde hal değiştirirken hangi özelliği sabit kalır?

A-Şekli B-Hacmi C-Sıcaklığı D-Isısı

13-Su buharı sıvı hale geçerken aşağıdakilerden hangisi olur?

A-Isı alır B-Isı verir C-Hacmi artar D-Yoğunluğu değişmez

14-Aşağıdakilerden hangisi daha kolay erir?

A-Mum B-Buz C-Demir D-Naftalin

15-Güneş ışığı alan ve içerisinde buz bulunan cam tüp,aşağıdaki renklerden hangisine boyanırsa,buz daha çabuk erir?

A-Mavi B-Kırmızı C-Siyah D-Beyaz

16-Aşağıdakilerden hangisi maddenin hal değiştirmesine örnek değildir?

A-Su buharının su haline gelmesi B-Tuzun suda çözünmesi C-Naftalinin buharlaşması

D-Demirin erimesi

17-Gökyüzüne doğru uçan bir balon bir süre sonra niçin patlar?

A-Buharlaşma B-Genleşme C-Kaynaması D-Süblimleşme

18-Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa sıvının kaynama sıcaklığıdüşer?

A-Sıvı yüzeyindeki basınç azaltılırsa

B-Sıvının miktarı azaltılırsa

C-Sıvı derin bir kaba konulursa

D-Sıvı miktarı artırılırsa

19-Aşağıdakilerden hangilerinde ısı yalıtımına yönelik uygulama vardır?

1-Pencerelerin çift camlı olması

2-Çatı zemininincam yönüyle kaplanması

3-Sobaların ısıyı ileten maddelerden yapılması

A-Yalnız 1 B-Yalnız 3 C-1 ve 2 D-1-2 ve 3

20-Aşağıdaki kaynaklardan hangisi ısı enerjisi verirken ,çevreyi kirletici etkide bulunmaz?

A-Elektrik ocağı B-Kömür sobası C-Doğal gazlı kombi D-Şömine

21-Aşağıdakilerden hangisi ısı enerjisinin etkilerinden değildir?

A-Genleşmeye yol açmak B-Sıcaklık artışı sağlamak C-Maddenin kütlesini arttırmak

D-Hal değişikliği oluşturmak

22-Sıcak su ile soğuk su karıştırılırsa ,aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleşir?

1-Sıcak su ısı verir.

2-Her iki suyun sıcaklığı eşit olur.

3-Isı alış verişi gerçekleşir.

A-Yalnız 2 B-1ve2 C-1ve3 D-1-2ve3

23. Sert tabakanın gözün ön tarafında bulunan kısmına ne ad verilir?

1.

saydam tabaka
2.

ağ tabaka
3.

göz merceği
4.

göz bebeği

24. Göze rengini veren aşağıdakilerden hnagisidir?

1.

göz bebeği
2.

iris
3.

ağ tabaka
4.

göz merceği

25. Göz uyumu gözün hangi kısmı ile sağlanır?

1.

sarı benek
2.

iris
3.

ağ tabaka
4.

göz merceği

26. Cisimlerin görüntüsü normal bir gözün hangi kısmında bulunur?

1.

saydam tabakada
2.

sert tabakada
3.

damar tabakada
4.

ağ tabakada

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORU VE CEVAPLAR-13

1. “Virüsler yaşamlarını hücre içersinde _______________ olarak devam ettirir.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir ?

A. Gizlenerek B. Çoğalarak C. Bölünerek D. Asalak

2. Mantarlar nemli ortamlarda hızlı çoğalır. Buna göre ayağında mantar hastalığı olan bir hangi uygulamayı yapmalıdır ?

A. Ayaklarını sürekli ıslak tutmalı.

1.

Nemli çorap giymeli.
2.

Ayaklarını yıkadıktan sonra iyice kurulamalı.
3.

Dar ayakkabıları çorapsız giymeli.

1.
1.

Dört öğrenci,aynı şiddette ve yükseklikteki bir sesle İstiklal Marşı’nı okumaktadır. Öğrencilerin seslerini birbirinden ayırabilmemiz için sesin hangi özelliğinden yararlanmamız gerekir?
2. A. Tını B: Yükseklik C. Şiddet D. RezonansAşağıdakilerden hangisi, kulağımızın çekiç,örs,üzengi kemiklerinden oluşan bölümdür?
3. A. Orta kulak B. Dış kulak C. İç kulak D. Kulak yolu
4.

5. Seslerin bir engele çarparak, kulağımıza tekrar geri dönmesi olayına yankı denir. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sesin yansıma özelliğinden yararlanarak hareket eder ?

A. Yarasa B. Kırlangıç C. Güvercin D. Kuzu

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sıcaklık ölçen alet birimi doğru olarak verilmiştir?

A. Barometre- oC B.Termometre-cal C. Termometre- oC D. Barometre-cal

7. Kış mevsiminde demiryolu rayları döşenirken,aralarında boşluk bırakılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

1.

Ray kullanımında tasarruf sağlamak.
2.

Büzülme olayını önlemek.
3.

Yazın genleşmeyle oluşabilecek bükülmeleri önlemek.
4.

Trenlerin rahat hareketini sağlamak.

8. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar enerjisinin, hareket enerjisine dönüşmesiyle çalışır ?

A. Gemi B. Uçak C. Planör D. Kağnı

9. Hız ile zamanı çarptığımızda aşağıdakilerden hangisini buluruz?

A. Aracın hızını B. Kalan yolu C. Alınan Yolu D. Geçen süreyi

10. Ağaçtan kopan yaprakların yere düşmesinin sebebi nedir?

A. Hacim B. Ağırlık C. Yerçekimi D. Kütle

11.Aşırı sıcak ve soğuktan etkilenmeyen, cansız ortamda yaşamayan canlı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) bakteriler B) virüsler C) mantarlar D) küf mantarları

12. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisine bakteriler neden olmaz?

A) verem B) tifo C) kuduz D) kolera

13.Mantarlar hangi ortamda daha iyi yaşarlar?
A) Bol ışıklı ortamda B) Işıksız ortamda
C) Kurak ortamlarda D) Soğuk ortamlarda

14.Besinlerini kendileri yapamayan, dışarıdan, hazır olarak olan canlılara ne ad verilir?

A) Ayrıştırıcı B) Üretici C) Tüketici D) Protista

15.Üzerinde yaşadığı canlıya zarar veren canlı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parazit B) Etçil C) Otçul D) Çürükçül

16.Ses nasıl meydana gelir?

A)Ses maddenin titreşmesinden meydana gelir

B)Sesi maddenin molekülleri çıkarır.
C)Ses maddenin ağırlığından meydana gelir

D)Ses maddenin hal değiştirmesinden meydana gelir

17. Ses aşağıdaki atomların hangisinde yayılmaz?

A) Boşlukta B) Katılarda C) Sularda D) Gazlarda

18. İlk ses kaydedilen araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Video B) Pikap C) CD D) fonograf

19. Yüksek şiddette seslerin oluşturduğu ortamda kulak zarının zarar görmesini önleyebilmek için aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıyız?

A)Ağız açık tutulmalıdır B)Ağız kapatılmalıdır

C)Ağız ve burun kapatılmalıdır D)Burun deliği açık tutulmalıdır

20. Sesin bir engele çarparak tekrar bize gelmesine ne denir?

A) tını B) şiddet C) yankı D) frekans

21.Aşağıdaki cisimlerden hangisi ısıyı iyi iletmez?

A) gümüş yüzük B) tahta kaşık

C) bakır tepsi D) demir çubuk

22. Isıtılan maddelerin hacimlerinin büyümesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)genişleme B) genleşme C) erime D) yoğunlaşma

23. Çevreye en az zarar veren yakıt hangisidir?

A)doğalgaz B) linyit C) benzin D) odun

24.Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki buharın tekrar sıvı haline dönüşmesini sağlar?

A)buharlaşma B) kaynama C) erime D) yoğunlaşma

25.Aşağıdakilerden hangisi yalıtım maddesi olarak kullanılmaz?

A)cam yünü B) ahşap C) bakır D) köpük

CEVAPLAR

1.

D
2.

C
3.

A
4.

A
5.

A
6.

C
7.

C
8.

C
9.

C
10.

C
11.

B
12.

C
13.

B
14.

C
15.

A
16.

A
17.

A
18.

D
19.

A
20.

C
21.

A
22.

A
23.

A
24.

D
25.

C

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORU VE CEVAPLAR-14

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORU VE CEVAPLAR-14

1.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi virüslere ait değildir?

a)Virüsler ,sadece canlı vücudunda parazit olarak yaşar

b) Cansız ortamda kristalleşirler

c) Kendi besinlerini kendileri yapabilirler

d)Virüsler, baş ve kuyruk olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir

2) Vücutta oluşan yabancı maddeler nasıl dışarı atılır?

a)Ter ve idrar yoluyla b)Aşı olarak c) Dinlenerek d)Spor yaparak

3)Aşağıdaki hastalıklardan hangilerinin nedeni virüslerdir?

I-Suçiçeği

II- Kabakulak

III-Kızamık

a) I-II-III b) II-III c)I-III d)I-II

4-Ses en fazla hangi ortamda yayılır?

a)Boşlukta b) Katılarda c) sıvılarda d)gazlarda

5-Saz telinin çıkardığı sesin yüksekliği aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

a)frekansına b)inceliğine c)cinsine d)genliğine

6) Bir telin çıkardığı sesin frekansı aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerine bağlıdır?

I. Cinsine

II.Uzunluğuna

III.Kalınlığına

a)I b)II,III c)I,II,III d)I,III

7)Güneş ışığının tüm renklerini yansıtan cisim hangi renkte görülür?

a)Sarı b)Kırmızı c) Beyaz d)Siyah

8)Aşağıdakilerden hangisi ısı enerjisinin maddeler üzerindeki etkilerinden değildir?

a)Maddelerin kütlesini değiştirir. b)Maddelerin yanmasını sağlar.

c)Maddelerin fiziksel durumlarını değiştirir. d)Maddelerin sıcaklığını artırır.

9)I.Sıvının miktarı

II.Isı miktarı

III.Açık hava basıncı.

Yukarıdakilerden hangilerinin değişmesi sıvının kaynama sıcaklığını etkiler?

a)I ve II b)Yalnız II c)Yalnız III d)I ve III

10)Bir odanın içinde yanan sobanın odayı ısıtması hangi yolla gerçekleşir?

a)İletimle b)Madde akımıyla c)Işımayla d)Yansımayla

CEVAPLARI: 1-C   2-A   3-A   4-B   5-D   6-C   7-C   8-A   9-A  10-B