PROJE NEDİR?

PROJE NEDİR?

Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen,

birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde

edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama,

elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden‐sonuç ilişkisinin olup

olmadığının araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz

konusudur.

Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi,

geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje

fikirlerinin üretilmesine kadarki süreçleri içerir.

PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın

bütün özelliklerinin görülmesi gerekir.

Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve

bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk

adımı oluşturur. Yapılan çalışmanın bilimsel olması için uygulanması gereken bazı

aşamalar vardır. Bunlar:

1. Projenin konusunu seçmek: Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen,

merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not

edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından; yapılabilecek, merak

duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir.

2. Bilgi toplamak: Projenin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan,

dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır.

Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanmalıdır.

3. Projenin tanımlanması: Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen

bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma

takvimi ve beklenen sonuçları tanımlanmalıdır.

Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir

amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve

faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılabilir.

Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir.

Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler

belirlenmelidir.

Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri

toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar;

yöntemi belirleyen unsurlardır. Tüm bu aşamalar açık ve net bir biçimde

açıklanmalıdır. Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım adım

tanımlanmalı ve her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.

4. Projenin yürütülmesi: Proje; belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama

adımları ve takvim doğrultusunda hazırlanır.

5. Değerlendirme ve rapor yazımı: Bu aşamada, proje süresince belli aralıklarla

ve proje sona erdikten sonra proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi

yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak çalışmanın amacına ne

ölçüde ulaşıldığı belirtilir.

Rapora proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır. Bu bölüm projenin en

önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir.

Reklamlar